Sucesos

Langille bat jo

Argia, 1934-07-29

Pasai’ko portuan zegon ontzi bat len baño len ustu bearrez nagusiak portuko eusko-langille zenbaitzuk eraman zituzten lanera. Txinelak an zeuzkaten zaitzen ta besteak ezin ezer egin aien aurka.
Baño langille bat sagardo-billa biali zuten eta bai oporlariak begia erne ibilli ere. Artu zuten bere kontura ta muturreko batzuk edo emana izan bear zuten. Altza’ko Garbera-bea baserriko Galarraga’tar Jose zan bera. Jo zutela, baño ez du gauza aundirik izan bear, Donosti’ko Cuarto de Socorro’ra eraman da ibilli ba zuten ere.