Sucesos

Asteleneko ugoldeak,
lengoak baño kalte aundiagoak egin ditu
zenbait erritan

Argia, 1933-10-29

Bere kalte aundiak egin da ura jetxi zanean asi zan jendea etxeetatik irten da al zuna, al zuna egiten. Baño ala ere Pasai-Antxo’n arrisku aundia gelditu zan.
Ugoldeak Molinao’n dagon petroleo-fabrica’ko petroleo-biltokiak erabilli ta petroleo asko ixuri zan. Bi milloi litro edo bai. Ta ori guztia errian eta portuko uretan zabaldua zebillen. Beraz naikoa zan poxpolo batekin tximini bateko txinpartakin edo petroleoak su artzea egundoko su ikaragarria sortzeko.
Orregatik astelen-gauean eta asteartean ere surik pixtutzen etzioten utzi iñori Portua bera ere itxia egon da ta ezin zuten irten ez sartu itxasontziak. Motor bat bakarrik ere etzan ibilli. Azteazkenerako urak eraman zun ordea geyenata okerragorik gabe igaroa da arrisku aundia.