Gertakariak

Pake ederrean zeudenai kutxilladak

Argia, 1935-11-23

Gaur zortzi gertatu zan Pasai Antxo’ko batzokian. Oi duten bezela musean zebiltzan batzokiko bazkide batzuk denbora nolabait eman bear ta. Ontan Urkizar’tar Santi joan omen zitzaien eta ez oso tientoan noski; eta paketan ez utzi bear an pakean ari ziranai. Alako batean batzokian zegonen batek gertatzen zana ez eraman-da, andik kalera irteteko ta ari ongi iruditu ez eta atera zak kutxilloa ta asi ari alajañetan bati zazta ta besteari zazta. Iru arrapatu omen zitun eta bati beintzat naikoa egin omen zion arpegi arpegian. Zauria zerbait beerago izan ba zuan larri bearko omen zun gañera, sendagilleak esan zunez.
Aranguren’dar Zirilo, Ayestaran’dar Migel eta Oyarzabal’dar Ixak dira iru zaurituak; geienekoa Aranguren. Lerenburu’ren osat-etxera eraman zituzten irurak eta an egin zizkieten lengo senda bideak.
Urkizar berriz itzalpera eraman zuten; batzokian bertan baitu zuten txinelak. Oyarzabal zauritua kapitalista omen da ta ari zauri aundiagoa ez egiña, omen du min oraindik ere. Orlako txoriak kayolan daude ongien. Bego antxe.