Gertakariak

Lapurretak

Argia, 1934-02-25

Pasai Antxo’koa polita.
Arana-Goiri’tar Sabin-etxaldean bizi da Rapin prantzesa bere sendikoakin. Astelen-arratsaldean etxea ¡ñor gabe geratu omen zan. Luzaro gabe joan omen zan etxera Rapin’en ezkon-arreba bat eta ezagutzen etzitun bi gizon etxean. Emakumea ikusi zuteneko eldu omen zioten berari ta bertan lotu omen zuten itzik egin ezin zezakean eran. Gero billatu zuten guztia artu ta iges. Auzoak billatu omen zuten emakumea lotuta ta berak askatu.
Zer eraman zuten ikusi-naiez asi ziranean, etxea goikoz-bera idoro omen zuten. 900 franco txarteletan; 200 españar dirutan; urrezko erloju bat eta beste eskumutur-erloju bat eraman omen zituzten. Nor ziranik ez jakin.