Gertakariak

Eusko-langilleetako ordezkaria zauritua

Argia, 1934-01-28

Antxo’ko portuan langille asko biltzen dira ta guztientzat lanik ez bait-dago, txandaka egin bear izaten dute. Orregatik bere aldia etorri arte itxaron egin bear. Lanaren zai zegon oietako bat da Francisco Leon arabarra. Eusko-langilleak ordezkari Lekuona zuten berriz.
Etzitzaion oraindik aldia etorri lanerako Leon’eri ta etzion beraz sartzen utzi Lekuona’k. Asarretu zan ordun Leon eta berekin zun aiztoa, cuchilloa aterata zauria egin zion sayetsean Lekuona’ri.
Txikia zan aiztoa ta eskerrak orri, ez du gauza aundia izan bear.